Aktieägarna i Grängesberg Exploration Holding AB (publ), org. nr 556710-2784, kallas till årsstämma fredagen den 21 maj 2021.
 

Med anledning av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per digital poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.